LTD Toni Dragar

Kategorija: Gospodarstvo

z ugodnimi pogoji privabiti investitorje (prenova Univerzal, gradu Krumperk...)

Občina Domžale je zagotavljala ugodne pogoje skozi veljavne prostorske akte, s pripravo novih prostorskih aktov (OPPN V9/1 pod Tosamo, OPPN za ureditveno območje Lek Mengeš-Domžale, Spremembe in dopolnitve OPPN V11/1 ob obvoznici Vir) in s pripravo OPN, ki je v zaključni fazi.

Na področju Univerzal in Krumperka ni bilo napredka. Okolica gradu Krumperk (bolj natančno Pedagoško raziskovalni center za konjerejo) je namreč še zmeraj v postopku denacionalizacije, grad pa je v zasebni lasti. V zasebni lasti ostajata tudi nekdanja tovarna Univerzale, prav tako tudi Ten Ten.

Sicer pa podjetnikom, ki imajo sedež v občini Domžale in vsaj enega zaposlenega, nudimo v sodelovanju z banko izjemno ugodna podjetniška posojila. Posojila so namenjena kritju različnih stroškov (nakupa, opremljanja in urejanja zemljišč, pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov, stroškov prenove, gradnje ali nakupa poslovnih prostorov, stroškov nakupa novih strojev in opreme ter stroškov izdelave projektne in investicijske dokumentacije). Občina nudi ugodnejše pogoje v prvih treh letih ustanovitve podjetja na območju občine Domžale v smislu znižanja obveznosti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.