LTD Toni Dragar

19.02.2015

Proračuna 2015 in 2016

Več let smo priča dejstvu, da se sredstva občinam zmanjšujejo, obseg nalog, ki jih določa državna zakonodaja, pa se na nekaterih področjih celo povečuje. Tudi v prihodnjih letih bomo soočeni z nižjimi prihodki iz naslova glavarine in tako v letu 2015 prejeli kar 948.002 EUR manj sredstev, kot leto prej. To za Občino predstavlja 6% znižanje prihodka.

Priprava predlogov proračunov se morda zdi enostavna naloga, zgolj »prestavljanje« sredstev iz/na postavko, pa vendar ni tako. Zaradi izpada prihodkov je načrtovanje odhodkov iz leta v leto težje, še zlasti, ker večji del odhodkov predstavljajo zakonske obveznosti – 40% vseh odhodkov je namenjeno družbenim dejavnostim (zdravstveno varstvo, kultura, šport, vrtci, izobraževanje, socialno varstvo), 22% cestnemu prometu in infrastrukturi (gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje), 14% varovanju okolja (gradnja kanalizacije, investicije v protipoplavne ukrepe, itd.), 6% investicijam v sistem oskrbe z vodo in urejanju pokopališč, 3% delovanju sistema za zaščito, reševanje v občini, ostalih 15% pa za druga področja.

Če pregledamo predloga, vidimo, da bomo še naprej aktivni v prizadevanjih za vzpostavitev stimulativnega okolja za razvoj obrti, podjetništva, turizma in gospodarstva (sodelovanje z Obrtno zbornico Domžale, dodeljevanje dolgoročnih posojil s subvencionirano obrestno mero za naložbe v gospodarstvo), v skladu s finančnimi zmožnostmi.

Čeprav je Občina v vseh letih ustvarjala ugodne pogoje za investitorje (obročno plačilo komunalnega prispevka z ustreznimi zavarovanji), vseeno ni bilo pravih investitorjev. Je razlog v gospodarski krizi, ki jo že več let čuti večji del Evrope, med njimi tudi Slovenija? Gospodarsko krizo čutimo vsi - država, občine, gospodarski subjekti, na žalost pa najbolj ljudje.

V danih razmerah je naša naloga, da izpolnimo zakonske obveznosti, izvedemo projekte, ki sledijo interesom vseh občanov, enakomerno razvijamo vsa območja v občini ter ohranimo kvalitetno bivanje v občini. Za ostale ne-nujne projekte bo čas še prišel.

mag. Renata Kosec

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.